top of page
GENERAL SALES CONDITIONS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Laatste aanpassing op 2 augustus 2023

Get Out There BV
Oudenaardseheerweg 147, 9810 Nazareth, België
BTW: BE0789739554
Bankrekening: BE 32 7370 6112 5302 

1.    Toepassingsgebied
1.1    Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden van de verkoper hebben steeds voorrang op deze van de klant.
1.2    Door het goedkeuren van een offerte, overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden. 

2.    Algemeen
2.1    De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis/aankoop van goederen/huur van goederen. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek en aankomsturen, e.a. 
2.2    Get Out There is niet verantwoordelijk voor de nodige identiteitsbewijzen zoals reispas, visa, e.a. de welke dienen te worden aangevraagd door de reiziger. Eveneens is Get Out There niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen e.a. 
2.3    Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant ondertekende factuur of via de website ingevulde bestelbon zijn uitsluitend ten laste van de klant.

3.    Offertes en leveringen 
3.1    Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. 
Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
De aanvaarding van een offerte dient schriftelijk te gebeuren. De aanvaarding van de offerte geldt als bestelling. 
3.2    De vermelding van een leveringstermijn houdt slechts een aanwijzing in en is niet bindend. 

4.    Annulering van de bestelling
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd, is de klant aan Get Out There een schadevergoeding verschuldigd van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

5.    Klachten 
Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de goederen/diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht  de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd.

6.    Betalingen 
6.1    Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum door overschrijving.
6.2    Bij niet-betaling van het saldo behoudt Get Out There zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren. De niet-betaling van het saldo zal immers beschouwd worden als een verbreking van het contract door de reiziger conform de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Het voorschot blijft verworven voor Get Out There en bij annulering door de reiziger dienen de onkosten integraal betaald te worden door de reiziger.In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 62 euro en dit van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand.

7.    Herroepingsrecht
7.1    De consument beschikt ingevolge art. VI.53, 12° Wetboek van economisch recht niet over een herroepingsrecht.

8.    Aansprakelijkheid
8.1    De aansprakelijkheid van Get Out There is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behoudens in geval van opzet of grove fout is Get Out There in geen geval aansprakelijk voor door haar fout veroorzaakte indirecte schade, zoals met name financiële of commerciële verliezen, verlies van een mogelijkheid, winstderving, de verhoging van de algemene kosten. 
Met uitzondering van lichamelijke schade blijft de aansprakelijkheid van Get Out There beperkt tot het bedrag (zonder btw) dat de klant heeft betaald voor de diensten/goederen die de schade veroorzaakt hebben.
8.2    Bovenstaande clausule strekt in geen geval tot opheffing of de vermindering van de wettelijke garantieverplichtingen in hoofde van Get Out There t.a.v. consumenten zoals bepaald in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 octies BW.

9.    Garantiefonds
9.1    Get Out There is aangesloten bij het Garantiefonds. Hierop kan de klant beroep doen bij financieel onvermogen.

10.     Verwerking persoonlijke gegevens
Overeenkomstig met de bepalingen van de Europese privacywetgeving (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:
10.1    Persoonlijke identificatiegegevens worden door Get Out There verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de klant zich bij Get Out There heeft geregistreerd. Daarnaast zal Get Out There deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over andere producten en diensten van Get Out There die mogelijk voor de klant interessant zijn. Get Out There zal de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. 
10.2    Get Out There zal geen persoonlijke gegevens bekendmaken, verkopen, verhuren of uitwisselen met andere organisaties of instanties, tenzij aan bedrijven die optreden als gegevensverwerkers en handelen in naam van en onder controle van Get Out There. Het kan ook indien u vooraf bent verwittigd en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, of als anderszins door de wet wordt voorgeschreven. De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te beperken en zo nodig vragen om foutieve gegevens recht te zetten. 
10.3    De klant mag bovendien bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dat kan eenvoudig door te mailen info@getoutthere.be of schrijven naar Get Out There, Oudenaardseheerweg 147, 9810 Nazareth, België. Bij iedere elektronische nieuwsbrief van Get Out There, wordt de klant de kans geboden zich uit te schrijven.
10.4    De website van Get Out There bevat links naar andere websites die niet beheerd worden door Get Out There. Get Out There is dan ook niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van die websites. 

11.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1    Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
11.2    Beide partijen komen overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel van de verkoper is. Zij verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze bestelbon/reisbevestiging/factuur onderworpen zijn aan het Belgische rechten overeenkomstig art. 624, 2° Ger Wb. Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van Gent.

12.    Bijzondere Verkoopsvoorwaarden
12.1    De onderstaande bijzondere verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.


BIJZONDERE  VERKOOPSVOORWAARDEN GET OUT THERE ALS REISORGANISATOR


13.    Prijs
13.1    De overeengekomen prijs is vast, alle taksen zijn inbegrepen met uitzondering van de ter plaatse te betalen luchthaventaksen, onder voorbehoud van een verhoging van wisselkoersen, tarieven en/of taksen van de vervoerders.
13.2    Zo de verhoging van de overeengekomen prijs boven 8% gaat mag de reiziger, binnen de acht dagen volgend op de berichtgeving aan hem, het contract ontbinden. In dit geval heeft de reiziger enkel het recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Deze terugbetaling zal binnen de maand gebeuren. Indien voor het begin van de reis B.T.W. en/of andere door de overheid opgelegde taksen wijzigen wordt de globale prijs in dezelfde mate aangepast.

14.    Betaling
14.1     Voorschot
14.1.1    Bij inschrijving van een reis dient onmiddellijk een voorschot van tenminste 50% te worden betaald met een minimum van 500 euro per persoon, tenzij op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders wordt overeengekomen. Bij inschrijving binnen 6 weken voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden.
14.2     Saldo
14.2.1    Behalve indien op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor het vertrek, worden afgeleverd.

BIJZONDERE  VERKOOPSVOORWAARDEN GET OUT THERE ALS DOORVERKOPER


15.    Prijs
15.1    De vermelde prijzen zijn vastgelegd door de vervoersmaatschappijen of de touroperators en blijven geldig zolang de voorraad van het betrokken product strekt. 
15.2    Offertes en prijzen die mondeling door Get Out There worden meegedeeld, blijven steeds onder voorbehoud.
15.3    Bij vluchten is de prijs pas definitief bij de uitgifte van het vliegtuigticket. Uitgifte kan enkel na volledige betaling.

16.    Uurregelingen
16.1    De vermelde uurregelingen kunnen steeds wijzigen, dit zowel voor als tijdens de reis. Bijgevolg kunnen aansluitende vluchten door Get Out There niet worden gegarandeerd.

17.    Annulering en wijziging door vervoersmaatschappij of touroperator
17.1    Indien om één of andere reden één of meerdere vervoersmaatschappijen of touroperators beslissen om de vluchten of de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, zal Get Out There alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het vliegtuigticket of de reis indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen of touroperators In geen geval zal Get Out There gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

18.    Annulering en wijziging door de reiziger
18.1    Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
18.2    Voor de specifieke annulerings- en wijzigingskosten verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief. Get Out There rekent een forfaitaire administratiekost aan bij wijziging en/of annulering.


Ces conditions générales et specifiques de vente sont également disponibles en français sur demande.
These general and special terms & conditions are available in English upon request.

 

bottom of page