top of page
Special travel conditions Get Out There group travel

Bijzondere Reisvoorwaarden Groepsreizen

Bijzondere Reisvoorwaarden Groepsreizen

Laatste aanpassing op 2 augustus 2023

Get Out There BV
Oudenaardseheerweg 147, 9810 Nazareth, België
BTW: BE0789739554
Bankrekening: BE 32 7370 6112 5302 

Bijzondere Reisvoorwaarden van de reisorganisator.

De reisorganisator is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere reisvoorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Reisvoorwaarden en ook niet aan de wet. De Bijzondere Reisvoorwaarden dienen tevens als toelichting van de Algemene Reisvoorwaarden.

 

Artikel 1: Prijzen

1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is - behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle daarbij vermelde diensten zijn inbegrepen.

2. De prijs is aangeduid per persoon.

3. Prijzen die mondeling of telefonisch door een medewerkers van Get Out There worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

4. Indien de basisprijs van de reis met meer dan 8% verhoogt, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan Get Out There heeft betaald.

5. In de pakketreisovereenkomst is er sprake van het budget voor uitgaven ter plaatse. Er staat aangegeven wat vanuit dat budget betaald wordt. Dit omvat bijvoorbeeld enkele maaltijden en accommodatie. Het bedrag is een schatting en de effectieve uitgaven kunnen licht afwijken. Afhankelijk van de bestemming kunnen die uitgaven cash of met bankkaart betaald worden.

 

Artikel 2: Betaling van de reissom

Bij het aankopen van een groepsreis bij Get Out There bedraagt het voorschot 50% van de reissom, met een minimum van 500 euro. Het voorschot dient te worden betaald om de reis te garanderen. Het laattijdig betalen van het voorschot kan er voor zorgen dat de klant niet meer mee kan op de geplande reis doordat alle plaatsen zijn ingenomen of omdat bepaalde elementen van de trip niet meer kunnen worden geboekt wegens tijdsgebrek of gebrek aan voorradig materiaal bij externe partners en leveranciers.

Het volledige saldo dient te worden betaald uiterlijk 6 weken voor afreis.

 

Artikel 3: Verbreking van de pakketreisovereenkomst

1. Door Get Out There: Get Out There beslist uiterlijk 21 dagen voor afreis of een groepsreis al dan niet zal doorgaan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemers staat vermeld in de pakketreisovereenkomst. Desgevallend kan Get Out There een reis garanderen met een kleiner aantal deelnemers dan het minimum.

2. Door de reiziger: De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door de organisator. De schadevergoeding bij verbreking door de reiziger werd door Get Out There als volgt forfaitair vastgelegd:

a. Tot 3 maanden voor afreis: 10% van de reissom, met een minimum van 100 euro.

b. Vanaf 3 maanden tot 6 weken voor afreis: 50% van de reissom, met een minimum van 500 euro.

c. Vanaf 6 weken voor afreis: 100% van de reissom.

3. Gezien het avontuurlijke en flexibele karakter van de reis - waar de reiziger zich van bewust is - zal Get Out There in de mate van het mogelijke oplossingen zoeken voor wijzigingen op het programma en de gevolgen van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die zich voordoen op de plaats van bestemming. Indien die oplossing in de lijn ligt van de aard van de reis, heeft de reiziger geen recht op een kosteloze annulering.

 

Artikel 4: Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden. De kosten van overdracht bedragen bij Get Out There:

a. Tot 6 weken voor afreis: 100 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij of een andere dienstverlener die met deze overdracht gepaard gaan.

b. Vanaf 6 weken voor afreis zijn de annuleringskosten van toepassing (zie artikel 3).

c. Specifieke boekingen op naam (zoals bijvoorbeeld vliegtuigtickets) zijn niet overdraagbaar en terugbetaalbaar bij het overdragen van een boeking naar een nieuwe persoon.

 

Artikel 5: Andere wijzigingen door de reiziger (reisdata, bestemming)

Bij Get Out There worden wijzigingen, in de mate van het mogelijke én enkel na akkoord van Get Out There, aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten per persoon:

a. Tot 6 weken voor afreis: 100 euro per reiziger

b. Vanaf 6 weken voor afreis zijn de annuleringskosten van toepassing (zie artikel 3)

 

Artikel 6: Coronavirus-crisis

De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronavirus-crisis en die van invloed kunnen zijn op zijn/haar reis en over de situatie van de pandemie op zijn/haar reisbestemming. Hij/zij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl).

De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn/haar reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken, ook bij kleurcode rood (

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/). De reiziger bevestigt eveneens op de hoogte te zijn dat binnen de 48 uur voor terugkeer naar België, iedere reiziger het PLF-formulier online dient in te vullen (https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form) en dat een quarantaine bij terugkeer in België en een verplichte coronatest tot de mogelijkheden behoort.

 

Artikel 7: Formaliteiten

1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten (inclusief de verplichtingen omwille van de coronavirus-crisis) en de duur voor het bekomen ervan die hem in de pakketreisovereenkomst worden medegedeeld.

2. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken of een geldige internationale reispas en moeten documenten voorleggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is.

 

Artikel 8: De aard van de reis en het reisprogramma

1. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventuele gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

2. Het reisprogramma staat beschreven in de precontractuele informatie die deel uit maakt van de pakketreisovereenkomst.

3. Foto's in de brochures en op de website zijn illustratief en maken geen deel uit van het contract.

4. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.

5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief vervroegd terugkeert, van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, zal de engagementen met lokale partijen voor transport, activiteiten en logementen betalen en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.

6. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

 

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator

1. De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht.

2. Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat een andere reisbegeleider dan voorzien de reis begeleidt of dat met een andere vervoerder wordt gereisd. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger tot een minimum te beperken. Deze aanpassingen worden als onbeduidend beschouwd.

3. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisbegeleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisbegeleider neemt de uiteindelijke beslissing. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de reiziger.

4. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot 6 maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. Get Out There is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger.

3. Evenmin zullen Get Out There noch de reisbegeleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften . Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de deelnemer.

4. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

5. Get Out There heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene staking … Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

6. De reiziger dient te zorgen voor de correcte en nodige identiteitsdocumenten en eventuele visumverplichtingen, tenzij anders vermeld in de pakketreisovereenkomst. Schade ten gevolge van fouten zijn ten laste van de reiziger.

7. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico's (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie ...) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan Get Out There. Deze gegevens zullen in functie van het welslagen van de reis, overgemaakt worden aan de reisbegeleider.

8. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 11: Verloop van de reis

1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisbegeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen, kan een reiziger uitgesloten worden van verdere deelneming zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom.

2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger

 

Artikel 12: Bagage

1. Get Out There is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

2. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

3. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

 

Artikel 13: Dienstregeling van vervoerders

1. De vermelde dienstregelingen van vervoerders zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

2. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 12 uur afwijken van het oorspronkelijk tijdstip.

 

Artikel 14: Klachtenregeling

1. De deelnemer dient in de eerste plaats de reisbegeleider aan te spreken indien hij ontevreden is over de geleverde diensten.

2. Indien de deelnemer vindt dat de reisbegeleider onvoldoende gehoor geeft aan zijn opmerkingen, dient de reiziger, op een bewijskrachtige wijze, Get Out There of zijn reiskantoor onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst via info@getoutthere.be.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

4. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 15: Huurwagens en kampeermateriaal

1. Bij een aantal reizen stelt Get Out There huurwagens, kampeermateriaal en andere diverse materialen ter beschikking van de reizigers. De reizigers dienen als een goede huisvader te zorgen voor dit materiaal. Verkeersboetes en het toebrengen van opzettelijke schade aan voertuigen en gehuurde materialen zijn dan ook ten laste van de reizigers.

 

Artikel 16: Leeftijd en naam

1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de groepsreizen van Get Out There bedraagt 18 jaar (bij vertrekdatum van de reis).

2. Personen ouder dan 70 jaar dienen een medisch attest voor te leggen voor alle Get Out There-groepsreizen.

3. De reiziger moet bij inschrijving de naamgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger

 

Artikel 17: Fotomateriaal en getuigenissen

1. Foto's die genomen worden tijdens een Get Out There-reis kunnen gebruikt worden in de communicatie van Get Out There. Dit kunnen foto's zijn waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek aangetekend melden aan: Get Out There Klantendienst, Oudenaardseheerweg 147, 9810 Nazareth.

2. Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de feedbackformulieren, kunnen gebruikt worden in de communicatie van Get Out There. Indien de reiziger dat niet wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

Ce document contenant les conditions spéciales de voyage des voyages en groupe Get Out There est également disponible en Français sur demande.

This special Travel Conditions Get Out There group tours agreements is available in English upon request.

bottom of page