Privacy & Algemene voorwaarden

Ongevallen, schade en verzekering

Get Out There doet al het mogelijk om klanten tijdens de activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. Get Out There is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Get Out There beschikt over een verzekering BA voor het geval Get Out There door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van het programma. 

Betaalvoorwaarden

Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van een voorschot/saldo.
Het voorschot dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving door Get Out There.
Via de betaling van het voorschot/saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven.
Het saldo dient voldaan te worden ten laatste 4 weken voor de aanvang van het programma.

Annulatie door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 7 weken voor de aanvangsdatum.
Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 10 dagen wordt steeds 100% aangerekend.
Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz…)  

Recht van annulatie bij activiteiten georganiseerd door Get Out There.

Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, brochures, nieuwsbrief) vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 6 deelnemers.  
Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 10 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling.
In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers

De organisatie behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.

Bescherming (GDPR) van je gegevens

Get Out There vraagt een aantal gegevens bij elke inschrijving (naam, postcode, gemeente, telefoonnummer en email). Deze gegevens worden vanwege organisatorische redenen enkel gedeeld in de carpoollijst van de specifieke groep waar je bij aansluit. Deze gegevens worden verder nooit gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden en zijn veilig opgeslagen op onze harde schijven onder bescherming van AVIRA Privacy Protection. Bovendien zijn al onze digitale tools beschermd met de nodige wachtwoorden. Moest je email terecht komen in het email bestand van de Get Out There-nieuwsbrief dan kan je in elke nieuwsbrief probleemloos via één eenvoudige link uitschrijven.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via mailchimp waar je gegevens beschermd worden conform GDPR/AVG en enkel via een Get Out There wachtwoord toegankelijk zijn. In deze database worden enkel je naam en emailadres opgeslagen, deze worden uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief van Get Out There.

Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan andere partijen en wij hebben alle passende maatregelen genomen om deze te beschermen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen Get Out There, Koen De Leeuw, Oudenaardseheerweg 147, 9810 Nazareth +32477191755, avontuur@getoutthere.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Commission@privacycommission.be